Vliegveldhandboek

 

VLIEGVELDHANDBOEK AERO-KIEWIT…

VOORWOORD

De uitbating en het onderhoud van het luchtvaartterrein zal gebeuren in overeenstemming met de procedures vermeld in het vliegveldhandboek. Om de veiligheid van de luchtvaartuigen te waarborgen kan het Directoraat-generaal Luchtvaart schriftelijke richtlijnen geven aan de uitbater van het luchtvaartterrein om de in het vliegveldhandboek uiteengezette procedures te wijzigen. Het vliegveldhandboek zal aangepast worden na het ontvangen van een schriftelijke richtlijn vanwege het Directoraat-generaal Luchtvaart met de eis het handboek aan te passen in overeenstemming met deze richtlijn.

DISTRIBUTIELIJST

Huidig vliegveldhandboek werd opgesteld in 5 exemplaren en overgemaakt aan:

  1. FOD Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Luchtvaart, Directie Luchtruim en Luchthavens, City Atrium - Vooruitgangstraat 56, B-1210 Brussel
  2. Hoofdvliegveldoverste Hoffman Remy (exemplaar vliegveldoversten)
  3. Aero-Kiewit vzw, Luchtvaartstraat 100 te 3500 Hasselt (exemplaar ter beschikking van de bevoegde ambtenaren van het Directoraat generaal Luchtvaart)
  4. Zweefvliegclub Albatros vzw, Luchtvaartstraat 100 te 3500 Hasselt
  5. Smets Aviation Service, Luchtvaartstraat te 3500 Hasselt

NIEUWE UITGAVE

Deze volledig nieuwe uitgave, opgesteld d.d. 20 maart 2018, vervangt alle vorige uitgaven van het vliegveldhandboek. De digitale versie van het nieuwe vliegveldhandboek is eveneens terug te vinden op de website van Aero-Kiewit. (www.aero-kiewit.be). In het pilotenlokaal ligt het vliegveldhandboek steeds ter inzage van alle clubleden en bezoekende piloten.

OPGESTELD

Te Hasselt/Kiewit - 20/03/2018

 

 

Namens Aero-Kiewit vzw

Danny Schoefs, secretaris


INHOUDSOPGAVE

 

DEEL 0: INLEIDING

0.1    REGISTRATIE VAN DE AMENDEMENTEN

0.2    VERSPREIDING AMENDEMENTEN

 

DEEL 1: ALGEMEENHEDEN

1.1    VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN HET LUCHTVAARTTERREIN

1.2    SYSTEEM VOOR DE REGISTRATIE VAN DE VLIEGBEWEGINGEN

1.3    APPROVED TRAINING ORGANISATION BE/ATO-322

 

DEEL 2: INLICHTINGEN OVER DE LOCATIE VAN HET LUCHTVAARTTERREIN

2.1    LOCATIE

2.2    AFSTAND VAN HET LUCHTVAARTTERREIN TOT DE MEEST NABIJE STAD EN AGGLOMERATIE

2.3    PLAN VAN HET LUCHTVAARTTERREIN WAAROP ZIJN GRENZEN ZIJN AANGEDUID

2.4    PLAN VAN HET LUCHTVAARTTERREIN MET DE VOORNAAMSTE INRICHTINGEN

2.5    INLICHTINGEN OVER HET EIGENDOMSBEWIJS VAN HET LUCHTVAARTTERREIN

 

DEEL 3: INLICHTINGEN OVER HET LUCHTVAARTTERREIN

3.1    INLICHTINGEN VAN ALGEMENE AARD     

3.2    AFMETINGEN VAN HET LUCHTVAARTTERREIN EN AANVERWANTE INLICHTINGEN

3.3    BESCHRIJVING VLIEGVERKEERKRINGEN

3.4    TOE TE PASSEN VLIEGVELDMINIMA

3.5    BESCHRIJVING BESTAANDE INFRASTRUCTUUR

 

DEEL 4: INLICHTINGEN OVER DE PROCEDURES VOOR DE UITBATING VAN HET LUCHTVAARTTERREIN EN DE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

4.1    IDENTITEIT UITBATER

                 4.1.1  Aero-Kiewit vzw - Statuten

                 4.1.2  Aero-Kiewit vzw - Raad van Bestuur

4.2    GEBRUIKSREGLEMENT VAN HET VLIEGVELD

4.3    MILIEUVERGUNNING

4.4    DADINGSOVEREENKOMST

4.5    TOEGANG TOT HET BEWEGINGSTERREIN VAN HET LUCHTVAARTTERREIN

4.6    VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR HET LUCHTVAARTTERREIN

                 4.6.1  Veiligheidszones

                 4.6.2  Algemene veiligheidsmaatregelen

                 4.6.3  Maatregelen ter voorkoming van brand

                 4.6.4  Maatregelen ter voorkoming van een ongeval

4.7    NALEVEN VAN DE CIRCULAIRE EN REGELGEVING

                 4.7.1  Ingezette personen voor het in stand houden van de circulaire en andere regelgeving

                               4.7.1.1   Verantwoordelijke scholing & wetgeving

                               4.7.1.2   Bevelvoering luchtvaartterrein

                               4.7.1.3   Raad van Bestuur

                 4.7.2  Ingezette middelen voor het in stand houden van de circulaire en andere regelgeving

                 4.7.3  Raad van Bestuur & instructeurs

4.8    HULPVERLENING BIJ BRAND EN ONGEVALLEN

                 4.8.1   Aanwezig hulpmateriaal

                 4.8.2   Nuttige telefoonnummers bij noodgevallen

 

DEEL 5: BIJLAGEN

5.1    NOODNUMMERS

5.2    VLIEGVELDOVERSTEN AERO-KIEWIT

5.3    RAAD VAN BESTUUR AERO-KIEWIT

5.4    MACHTIGING LUCHTARBEID EN LUCHTDOPEN NR.151

5.5    SAMENSTELLING ATO BE/322 AERO-KIEWIT

 

DEEL 0: INLEIDING

0.1   REGISTRATIE VAN DE AMENDEMENTEN

 AMDT

 DATUM

 REDEN

 AANPASSING DOOR

 PG’S VERNIEUWD

 Nr. 01

 20/03/2018

 Algemene herziening

 Schoefs Danny

 Alle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2   VERSPREIDING AMENDEMENTEN

De verspreiding van de amendementen gebeurt door de auteur van het vliegveldhandboek en gebeurt schriftelijk. Elke verandering die de veiligheid van de vliegbewegingen in het gedrang brengen of opgelegd worden door de FOD Directoraat-generaal Luchtvaart geeft aanleiding tot het uitbrengen van een nieuw amendement.

 

DEEL 1: ALGEMEENHEDEN

1.1   VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN HET LUCHTVAARTTERREIN

Hierbij bevestigt Aero-Kiewit vzw dat het luchtvaartterrein, wanneer het beschikbaar is voor opstijgen en landen van luchtvaartuigen, steeds door iedereen onder dezelfde voorwaarden gebruikt mag worden voor alle luchtvaartuigen met een maximaal     toegelaten opstijgmassa tot en met 5.700 kg. Classificatie terrein: PPR, luchtvaartterrein klasse 2. Het gebruik van het luchtvaartterrein is onderworpen aan de voorafgaandelijke toelating van de exploitant. (Luchtruim: klasse G)

 

1.2   SYSTEEM VOOR DE REGISTRATIE VAN DE VLIEGBEWEGINGEN

De registratie van iedere vliegbeweging te Aero-Kiewit wordt opgenomen in een geïnformatiseerd luchthavenboek. De outprints van het luchthavenboek, opgesplitst in binnenlandse en buitenlandse vluchten, worden gedurende 10 jaar bijgehouden door de (hoofd)vliegveldoverste te Aero-Kiewit.

 

1.3   APPROVED TRAINING ORGANISATION

Sinds 7 augustus 2015 is Aero-Kiewit vzw officieel erkend door de Europese Unie en de Belgian Civil Aviation Authority als Approved Training Organisation (ATO). Hierbij voldoet Aero-Kiewit aan de nieuwste en strengste Europese normen inzake organisatie, kwaliteit en veiligheid bij de opleiding tot Privaat Piloot (PPL). Kort samengevat wil dit zeggen dat Aero-Kiewit aan de strengste voorwaarden voldoet om kandidaat piloten op te leiden op een professionele manier.

De goedgekeurde Training Courses BE/ATO-322 zijn:

 

DEEL 2: INLICHTINGEN OVER DE LOCATIE VAN HET LUCHTVAARTTERREIN

2.1   LOCATIE

ARP : 50° 58’ 15” N - 05° 22’ 35” E

Adres : Luchtvaartstraat 100, 3500 Hasselt

 

2.2  AFSTAND VAN HET LUCHTVAARTTERREIN TOT DE MEEST NABIJE STAD EN AGGLOMERATIE

 

2.3  PLAN VAN HET LUCHTVAARTTERREIN WAAROP ZIJN GRENZEN ZIJN AANGEDUID

 

2.4  PLAN VAN HET LUCHTVAARTTERREIN MET DE VOORNAAMSTE INRICHTINGEN

Plan met de voornaamste inrichtingen voor de exploitatie van het luchtvaartterrein en in het bijzonder de positie van het signalenvierkant en de windrichtingaanwijzer. Alle inrichtingen en materieel van het luchtvaartterrein bevinden zich binnen de grenzen van het luchtvaartterrein.

C: Briefing room

F: Fuelstation

K: Clubhouse

H: Hangar

S: Signalsquare & windbag

 

2.5  INLICHTINGEN OVER HET EIGENDOMSBEWIJS VAN HET LUCHTVAARTTERREIN

Kadastraal: Hasselt - afdeling 2 - sectie A nummers 142b9 en 14z2

Eigenaar percelen: gemeentebestuur Zonhoven, Kerkplein 1, 3520 Zonhoven

Erfpachthouder & huurder percelen: motorvliegclub Aero-Kiewit vzw

 

DEEL 3: INLICHTINGEN OVER HET LUCHTVAARTTERREIN

3.1  INLICHTINGEN VAN ALGEMENE AARD

3.1.1  Naam luchtvaartterrein: Aero-Kiewit (EBZH)

3.1.2  Adres: Luchtvaartstraat 100, 3500 Hasselt

          Kadastraal: Hasselt - afdeling 2 - sectie A nummers 142b9 en 14z2

3.1.3  Runway identificatie: 09 en 27

3.1.4  Geografische coördinaten van het referentiepunt (ARP): 50° 58’ 15” N - 05° 22’ 35” E 

3.1.5  Hoogte luchtvaartterrein (ELEV): 43 m / 141 ft AMSL

3.1.6  Hoogte baandrempels:

3.1.7  Radiofrequentie:

3.1.8  Vliegveldexploitant: Aero-Kiewit vzw

          Luchtvaartstraat 100, B-3500 Hasselt

          T. +32 (0)11 21 25 50

3.1.9  Vliegveldgebruiker 1

             Aero-Kiewit vzw (motorvliegclub)

             Luchtvaartstraat 100, B-3500 Hasselt

             T. +32 (0)11 21 25 50

             Website: www.aero-kiewit.be

             Activiteiten: ULM + motorvliegen + scholing

                        Taverne Aero-Kiewit: zelfstandige uitbating

                        Luchtvaartstraat 100, B-3500 Hasselt

                        Openingsuren: 10.00 - 24.00 uur

                        Wekelijkse sluitingsdag: woensdag

                        T. +32 (0)11 21 25 50  

          Vliegveldgebruiker 2

             Albatros vzw (zweefvliegclub)

             Luchtvaartstraat 100, B-3500 Hasselt

             T. +32 (0)11 21 01 30

             T. +32 (0)485 48 16 58

             F. +32 (0)11 21 01 30

             Website: www.zweefvliegen-hasselt.be

             Activiteit: zweefvliegen + scholing

          Vliegveldgebruiker 3

             Smets Aviation Service

             Luchtvaartstraat 94, B-3500 Hasselt

 

3.2  AFMETINGEN VAN HET LUCHTVAARTTERREIN EN AANVERWANTE INLICHTINGEN

3.2.1  Runway:

3.2.2  De startbaan is gelegen in een startbaanstrook van 660 x 60 meter

3.2.3  Veiligheidszones aan het uiteinde van de baan en startbaanuitloop

 

Veiligheidszone ten oosten van het vliegveld

In zitting van maandag 27.06.2016 besliste de gemeenteraad van Zonhoven om het perceel gemeentegrond (weiland) sectie A14z, gelegen langs de Vliegveldstraat, te verhuren aan Aero-Kiewit vzw. Het betreft het kadastraal perceel te Hasselt – Afd. 2 - Sectie A nr.14z + z/n – lot 4 ( 1ha 01a 58ca ) Lot 1, 2, 3, 5, 6, 7 en 8 worden reeds gehuurd door Aero-Kiewit vzw.

De huur wordt aangegaan voor onbeperkte duur en neemt een aanvang op 01.08 2016

 

Veiligheidszone ten westen van het vliegveld

In de vliegrichting ‘west’ is Aero-Kiewit vzw sinds 1 december 2015 huurder van het kadastraal perceel te Hasselt - Afdeling 2 - Sectie A nr.142g9/ex - lot 7 (64a15ca)

 

3.2.4  Parkeerplaatsen voor luchtvaartuigen

          Type oppervlak: gras

3.2.5  Lichtbebakening:

          Een lichtbebakening voor de nadering en visuele aanwijzers van de naderingshelling evenals lichten voor de banen, rolbanen en platforms zijn niet-aanwezig te Aero-Kiewit.

3.2.6  Toegelaten luchtvaartuigen:

          Luchtvaartuigen met een maximaal toegelaten opstijgmassa tot en met 5.700 kg.

3.2.7  Toegelaten activiteiten:

          Landingen, opstijgingen en vluchten van de bovenvermelde luchtvaartuigen voor scholing, onderhoud, luchtfotografie en privé, medische of interventiedoeleinden. Stalling en scholing met helikopters zijn niet toegelaten volgens de milieuvergunning.

3.2.8  Omvang vloot: 63 toestellen

 

3.2  BESCHRIJVING VLIEGVERKEERKRINGEN

De vliegverkeerkringen (circuits) bevinden zich steeds ten noorden van de startbaan met als reden het niet-overvliegen van “Provinciaal domein Bokrijk”.

 

Vliegcircuit motorvliegtuigen & ultralight (zwart):

Vliegcircuit zweefvliegtuigen (blauw):

 

3.3  TOE TE PASSEN VLIEGVELDMINIMA

Het luchtvaartterrein behoort tot de categorie ongecontroleerde vliegvelden, wat inhoudt dat er geen luchtverkeersleiding wordt gegeven aan naderend en vertrekkend luchtverkeer. Er wordt op zicht gevlogen (VFR-vluchten). Navigeren gebeurt op basis van visuele referenties met de grond.

3.4.1  Het vliegveld wordt geopend indien volgende minima aanwezig zijn:

3.4.2  Prior Permission Required (PPR):

          Voorafgaandelijke toestemming van de exploitant (vliegveldterreinoverste of zijn plaatsvervanger) is vereist voor landing en vertrek van een luchtvaartuig.

3.4.3  Openingsuren vliegveld (HJ):

          Dagelijks vanaf 07.00 uur (Local Time) tot zonsondergang met volgende beperkingen:

-       Het is verboden te vliegen, zowel opstijgen als landen, van zonsondergang tot zonsopgang.

-       Het is eveneens verboden te vliegen vanaf 20.00 uur tot zonsondergang met uitzondering van:

 

(beperking openingsuren vliegveld volgens milieuvergunning)

 

3.5          BESCHRIJVING BESTAANDE INFRASTRUCTUUR

 

3.5.1         Clubhuis Aero-Kiewit

                                          -  opslagruimte taverne

                                          -  verwarmingsinstallatie taverne & clubhuis

                                          -  algemeen telefoonnummer +32 (0)11 21 25 50

                                          -  radiofrequentie 118.325 MHz: roepnaam ‘HASSELT RADIO’

                                          -  digitale anemometer, aldislamp, internet aansluiting,        

                                          -  EHBO-materiaal…

 

3.5.2           Clubhuis Albatros

 

                3.5.3           Vliegtuigloodsen (van west naar oost)

Vliegtuigherstelplaats, bureelruimtes, vergaderzaal en privé-woongelegenheid

Gecompartimenteerde loods (5 compartimenten) voor stalling vliegtuigen

Loods voor stalling luchtvaartuigen

Gecompartimenteerde loods (5 compartimenten) voor stalling vliegtuigen + werkplaats

Gecompartimenteerde loods (2 compartimenten) voor stalling vliegtuigen

Loods met sleeptoestellen en zweefvliegtuigen

 

                3.5.4            Tankstation & tankplatform

 

                                      Tussen het signalenvierkant en de naastliggende vliegtuigloods bevindt zich een onder- grondse brandstoftank van 30.000 liter. Het tankstation (voorzien van één verdeelpomp), de bovengrondse afwerking en de overkapping bevinden zich op een tankplatform. Aanwezig op tankplatform: één mobiel verrijdbaar brandblusapparaat (snelbluspoeder 50 kg ABC)

 

                3.5.5            Visuele hulpmiddelen

 

                          3.5.5.1      Seingebied-signalenvierkant

 

Een signalenvierkant van 9 x 9 m, omgeven door een witte strook, ligt aan de zuidzijde van het vliegveld en heeft volgende signalisatieborden:

 

                          3.5.5.2      Grondbebakening

 

                          3.5.5.3      Windrichtingaanwijzer

 

 

DEEL 4:  INLICHTINGEN OVER DE PROCEDURES VOOR DE UITBATING VAN HET LUCHTVAARTTERREINEN DE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

 

4.1          IDENTITEIT UITBATER

 

                Erfpachthouder / huurder percelen / exploitant: Aero-Kiewit vzw

                Erfpachtcontract: eindvervaldatum 30 april 2045

 

                Inlichtingen betreffende de identiteit van de uitbater omtrent het luchtvaartterrein:

 

4.1.1                  Aero-Kiewit vzw - statuten

De Algemene Vergadering van de vzw AERO-KIEWIT (identificatienummer 4108/78) heeft in haar vergadering van 14 december 2004 de huidige statuten van de VZW goedgekeurd.

 

4.1.2                  Aero-Kiewit vzw - Raad van Bestuur

De vereniging wordt bestuurd door:

-       een Raad van Bestuur samengesteld uit minimum 5 en maximum 7 leden, gekozen door de Algemene Vergadering uit de gewone leden;

-       aangevuld met maximum 3 afgevaardigden; telkens één van het provinciebestuur Limburg, het stadsbestuur van Hasselt en het gemeentebestuur van Zonhoven, zo deze besturen dit wensen.

 

Zoals in de statuten van Aero-Kiewit vzw vermeld bestaat het dagelijkse bestuur uit de voorzitter en de secretaris.

 

 

4.2              GEBRUIKSREGLEMENT / INTERN REGLEMENT VAN HET VLIEGVELD

 

Het Intern reglement, zoals goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 18 februari 2006, is van toepassing.

 

 

4.3              MILIEUVERGUNNING

 

Milieuvergunning klasse 2, geldig tot 11 februari 2030, is van toepassing.

 

 

4.4              DADINGSOVEREENKOMST

 

De dadingsovereenkomst, opgesteld op 9 februari 1998, tussen enerzijds motorvliegclub en vliegveld-exploitant Aero-Kiewit vzw en anderzijds vliegveldgebruiker zweefvliegclub Albatros vzw, is van toepassing.

 

 

4.5              TOEGANG TOT HET BEWEGINGSTERREIN VAN HET LUCHTVAARTTERREIN

 

Elke toegang tot het vliegveldterrein, met uitzondering van de clubleden, vereist de toelating van de vliegveldoverste, één van zijn plaatsvervangers of een lid van de Raad van Bestuur. Albatros vzw mag op het terrein gebruik maken van maximaal twee autovoertuigen die enkel dienen om zweefvliegtuigen te verplaatsen en om gebruikers van zweefvliegtuigen naar- en van de startplaats te brengen.

 

 

4.6              VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR HET LUCHTVAARTTERREIN

 

Inlichtingen betreffende de genomen en te nemen veiligheidsmaatregelen voor het voorkomen van een ongeval of brand, met name:

 

4.6.1            Veiligheidszones

 

De lengte van het veiligheidsgebied dat zich bevindt aan de uiteinden van de startbaanstrook en hoofdzakelijk bestemd is om risico’s voor materiële schade te beperken ingeval een luchtvaartuig zou landen voor de drempel of het startbaan uiteinde zou overschrijden, bedraagt:

 

 

Over de eerste 75,00 m voorbij de drempel langs beide zijden van de startbaan is er oppervlakte open om een noodlanding te maken.

 

De openbare weg aan de oostelijke kant van de startbaan (Vliegveldstraat) mag enkel gebruikt worden door voertuigen met een maximum hoogte van 2,50 meter, dit is aangeduid door verkeersborden.

 

Bijkomende veiligheidszones buiten het luchtvaartterrein (zie hoofdstuk 3.2.3) bevinden zich zowel aan de oostzijde, over een afstand van 300 meter, als aan de westzijde van het vliegveld over een afstand van 90 meter. Beide zones grenzen aan het luchtvaartterrein en bevinden zich in het verlengde van de startbaan.

 

4.6.2            Algemene veiligheidsmaatregelen

 

-       De elektrische installaties, toestellen en verlichtingstoestellen beantwoorden aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.

 

-       In alle gebouwen (bar-pilotenlokaal-secretariaat-loodsen-opslagruimte) hangen er voldoende brandblusapparaten, poederblussers & CO² blussers, en dit volgens het brandweerverslag van de Hasseltse brandweercommandant.

 

-       De nodige brandbestrijdingsmiddelen bevinden zich in de nabijheid van het tankstation.

 

-       Het ganse complex is rechtstreeks en voortdurend bereikbaar voor de voertuigen van de brandweerdiensten, zodanig dat brandbestrijding en redding normaal kunnen uitgevoerd worden.

 

-       De hoofdingang tot het vliegveldterrein, automatische toegangspoort, dient te allen tijde vrijgehouden te worden en dit om veiligheidsmaatregelen. De brand- bestrijding van de gebouwen en de loodsen moet, op verzoek van de brandweercommandant, kunnen gebeuren vanaf het vliegveldterrein.

 

-       De automatische toegangspoort is ook de toegang tot het vliegveldterrein voor hulpdiensten ingeval van een ongeval. Voertuigen die de hoofdingang blokkeren, zullen verwijderd worden op kosten en risico van de eigenaar of gebruiker.

 

-       Elke toegang tot het vliegveldterrein, met uitzondering van de clubleden, vereist de toelating van de vliegveldoverste, één van zijn plaatsvervangers of een lid van de Raad van Bestuur.

 

-       Het starten van een vliegtuigmotor is enkel toegelaten aan leden van Aero-Kiewit vzw die in het bezit zijn van een geldige (oefen)vergunning en gekwalificeerd zijn op het betrokken toestel.

 

-       De piloot moet ervoor zorgen dat de schroefwind niet gericht is naar de loodsen of naar geparkeerde toestellen en hij/zij dient te vermijden, dat het publiek of de verbruikers op de terrassen erdoor gehinderd worden.

 

4.6.3            Maatregelen ter voorkoming van brand

 

-       Op regelmatige tijdstippen, om de ca. twee jaar, wordt er tijdens een pilotenvergadering een volledige uiteenzetting gegeven over het juiste gebruik van brandbestrijdingsmiddelen en dit door de plaatselijke brandweercommandant of zijn afgevaardigde.

 

-       Volledig rookverbod in de nabijheid van de benzinepomp.

 

-       Algemeen rookverbod op het volledige luchtvaartterrein.

 

-       Algemeen rookverbod in de loodsen.

 

-       Verplichte aarding bij het tanken.

 

-       Verbod op het gebruik van een GSM in de nabijheid van het tankstation.

 

-       De opslag van gemakkelijk brandbare of ontvlambare stoffen of producten is ten strengste verboden in de loodsen. Het bergen van lege brandstofrecipiënten is eveneens verboden.

 

-       Snelblustoestellen van het type 6 kg poeder ABC zijn verdeeld over de inrichting zodat er in het totaal 1 bluseenheid per 150m² ter beschikking staat. In de loodsen, welke zijn onderverdeeld in compartimenten, zijn er 2 snelblussers per compartiment voorzien. Deze werden volgens het brandweerverslag als volgt geplaatst: 1 ter hoogte van de schuifpoort en 1 ter hoogte van de deur in de achtergevel. Alle brandbestrijdingsmiddelen zijn allen in goede staat van onderhoud, beschermd tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig geplaatst.

 

-       Tijdelijke verwarming in de loodsen is absoluut verboden om brand en ontploffingsrisico te voorkomen.

 

-       De vliegtuigloodsen zijn doeltreffend verlucht, derwijze dat de atmosfeer er nooit giftig of ontplofbaar kan worden.

 

4.6.4            Maatregelen ter voorkoming van een ongeval

 

-            Dagelijks voor openstelling luchtvaartterrein wordt de gesteldheid van het luchtvaartterrein aan een inspectie onderworpen. Gecontroleerd wordt op vreemde voorwerpen, kuilen, molshopen en andere oneffenheden.  

 

-       Omheining rondom het volledige vliegveldterrein.

 

-       Vliegtuigen mogen slechts met minstens twee personen in of uit de loodsen verplaatst worden.

 

-       De piloot is verplicht de toestand te onderzoeken van het vliegtuig voor er gebruik van te maken, d.w.z. een volledige external en internal check uitvoeren volgens de voorgeschreven procedures in voor elk toestel daartoe bestaande flight-manual. De tijdens deze checks of tijdens de vlucht vastgestelde gebeurlijke gebreken of tekortkomingen moeten onmiddellijk aan de verantwoordelijke voor het onderhoud van de vliegtuigen of aan de vliegveldoverste worden meegedeeld, alsook in het daartoe voorziene boek worden genoteerd.

 

-       Een vliegtuigmotor mag ‘nooit’ gestart worden in de loodsen.

 

-       Voor elke vlucht moet de piloot zich op de hoogte stellen van de NOTAMS.

 

-       Voor elke vlucht moet de piloot zich op de hoogte stellen van de weersomstandigheden.

 

-       Voor elke niet-lokale vlucht moet de piloot de meteodiensten raadplegen m.b.t. de weersomstandigheden in zijn geplande vluchtsector.

 

-       Elke piloot is verplicht het toegelaten gewicht en de gewichtsverdeling van het gebruikte vliegtuig te kennen.

 

-       Vliegtuigen moeten geparkeerd worden op de door de vliegveldoverste aangeduide plaatsen. Op andere plaatsen van het terrein mogen geen vliegtuigen, voertuigen of enig gereedschap geplaatst worden.

 

-       Voertuigen worden onder geen beding zonder voorafgaandelijke toestemming van de ‘Raad van Bestuur’ op het vliegplein toegelaten, met uitzondering van de sleepauto met signalisatielicht, gebruikt door zweefvliegclub Albatros vzw.

 

4.7              NALEVEN VAN DE CIRCULAIRE EN REGELGEVING

 

4.7.1            De ingezette personen voor het in stand houden van de circulaire en andere regelgeving zijn:

 

                          4.7.1.1      Verantwoordelijke scholing, wetgeving en circulaire:

 

                                                         Voorzitter Aero-Kiewit

                                                         Sterkmans Frank

                                                         Paalstraat 11, 3560 Meldert-Lummen

 

                          4.7.1.2      Bevelvoering luchtvaartterrein

 

                                             Hoofdvliegveldoverste

                                                         Remy Hoffman

                                                         Oude Kuringerbaan 160, 3500 Hasselt

 

                                                         Vliegveldoversten

                                                         (zie actuele lijst in bijlage)

 

                                      4.7.1.3      Raad van Bestuur en instructeurs

 

Alle leden van de Raad van Bestuur en de instructeurs hebben het recht en zelfs de plicht om toezicht te houden op de naleving van de regelgeving.

 

4.7.2            De ingezette middelen voor het in stand houden van de circulaire en andere regelgeving zijn:

 

-       Door de Raad van Bestuur wordt er regelmatig een pilotenvergadering georganiseerd waar steeds de vliegveiligheid en regelgeving ter sprake komen.

 

-       De AIP België & Luxemburg, maandelijks elektronische geüpdate, is steeds ter beschikking voor de gebruikers van het vliegveld.

 

-       De meest recente luchtvaartkaart (NGI-kaart) “Low Air Belgium” hangt uit in het pilotenlokaal.

 

-       De in voege zijnde Notams & Meteo-service ligt steeds ter beschikking.

 

-       De website van Aero-Kiewit geeft de mogelijkheid aan de piloten om info te raadplegen i.v.m. veiligheid.

 

 

4.8.             HULPVERLENING BIJ BRAND EN ONGEVALLEN

 

Het luchtvaartterrein beschikt niet over een crisisplan. Een door de plaatselijke brandweer commandant goedgekeurd plan voor hulpverlening bij brand en ongevallen, inclusief een evacuatieplan, wordt jaarlijks voor de opendeurdagen opgemaakt.

 

4.8.1            Aanwezig hulpmateriaal

 

-       Brancard

-       EHBO-materiaal

-       Brandbestrijdingsmateriaal

                       - brandblussers CO²

- poederblussers 6 kg ABC

- brandblusser 50 kg ABC

 

4.8.2            Nuttige telefoonnummers bij noodgevallen:

 

-       Ongeval - Europees oproepnummer                                                                                         112

-       Medische spoeddienst                                                                                                                   100

-       Brandweer Hasselt                                                                                                                           112

-       Politie Hasselt                                                                                                                                    101

-       Rode Kruis Vlaanderen                                                                                                                   105

-       Belgisch Antigifcentrum                                                                                           070 / 24 52 45

-       Brandwondencentrum Antwerpen                                                                      03 / 217 75 95

-       Nationale inlichtingen                                                                                                                  1207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBZH

cid:image003.jpg@01CF113C.E9CC8B40

 

 

 

BIJLAGEN VLIEGVELDHANDBOEK

AERO-KIEWIT VZW   I   LUCHTVAARTSTRAAT 100   I   3500 HASSELT

ONDERNEMINGSNUMMER 0408.024.560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 1

Noodnummers

 

ALGEMENE NOODNUMMERS

 

Ongeval - Europees oproepnummer

112

Medische spoeddienst

100

Brand

Aero-Kiewit vzw. All rights reserved | Powered by Manol Informatics